preskoči na sadržaj

Srednja škola Oroslavje

Login

Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG PROSUDBENOG ODBORA I POVJERENSTAVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 22. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada i članaka 41. i 181. Statuta Srednje škole Oroslavje (u daljem tekstu: Škola) Školski odbor na sjednici održanoj 28. prosinca 2009. donio je

P O S L O V N I K

O RADU ŠKOLSKOG PROSUDBENOG ODBORA I

POVJERENSTAVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu  školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada uređuje se imenovanje članova, rad članova, položaj članova i način odlučivanja članova Odbora i Povjerenstava.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada (u daljem tekstu: Poslovnik) primjenjuju se na članove odbora i povjerenstava.

Članak 3.

O pravilnoj primjeni odredaba ovoga poslovnika brine se ravnatelj Škole.

 

II. ŠKOLSKI PROSUDBENI ODBOR

Članak 4.

Radnje u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnog rada u Školi obavlja Prosudbeni odbor.

Prosudbeni odbor čine ravnatelj Škole koji je ujedno i predsjednik Prosudbenoga odbora te predsjednici i članovi svih Povjerenstava.

Prosudbeni odbor obavlja sljedeće poslove:

–      utvrđuje popis učenika za obranu

–      određuje zadaće i način rada Povjerenstava te zaprima i pohranjuje pisane dijelove završnih radova

–      osigurava prostorije za provođenje obrane

–      nadzire provođenje i osigurava pravilnosti postupka provedbe obrane

–      informira učenike o postupku provođenja Obrane

–      donosi upute učenicima za izradbu završnog rada

–      pravovremeno dostavlja rezultate obrane učenicima

–      vodi brigu u u Školi o provedbi prilagođenoga postupka obrana za učenike s teškoćama u razvoju

–      utvrđuje konačnu ocjenu Izradbe, konačnu ocjenu obrane te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada za svakoga učenika na prijedlog povjerenstava na temelju ovog Poslovnika.

Članak 5.

Ravnatelj Škole saziva sjednice Prosudbenoga odbora i rukovodi njima.

Sjednice Prosudbenog odbora održavaju se prema potrebi.

Članak 6.

Prosudbeni odbor može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova.

Odluka Prosudbenoga odbora je pravovaljana ako za nju glasuje većina od ukupnoga broja članova.

Prosudbeni odbor odlučuje javnim glasovanjem.

Članovi Odbora glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke odnosno zaključka.

O radu sjednice Prosudbenog odbora  vodi se pisani zapisnik.

Zapisnik vodi član Prosudbenog odbora kojega na sjednici odredi predsjedavatelj.

Zapisnik se vodi u skladu s odredbama Poslovnika o radu kolegijalnih tijela.

 

III. POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Članak 7.

Obrana se provodi pred povjerenstvom kojega čine predsjednik te dva ili četiri člana iz redova nastavnika struke od kojih jedan vodi zapisnik.

Učenik brani svoj završni rad pred Povjerenstvom čiji je predsjednik ili član njegov mentor.

Obrana završnog rada u pravili traje 30 minuta.

Povjerenstvo  odlučuje u punome sastavu većinom glasova.

Povjerenstvo odlučuje javnim glasovanjem.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog:

(1) ocjene Izradbe na prijedlog mentora određenoga učenika

(2) ocjene Obrane

(3) općeg uspjeha iz izradbe i obrane završnoga rada.

Članak 8.

Predsjednik povjerenstva:

–      provjerava uređenost prostorije za obranu,

–      daje učenicima odgovarajuće upute za obranu i upozorava ih na pridržavanje propisanih pravila i uputa,

–      opominje i udaljava učenika, unosi u Zapisnik i o tome obavještava predsjednika Prosudbenoga odbora

–      nakon završetka Obrana potpisane zapisnike uručuje predsjedniku Prosudbenoga odbora.

Članak 9.

Mentor prati učenika tijekom izradbe završnog rada.

O praćenju izradbe završnog rada mentor je dužan voditi evidenciju o napredovanju učenika tijekom izradbe završnog rada. Evidenciju o datumima održanih konzultacija dužan je voditi i učenik.

 Evidencija se vrši na konzultacijskom listu čiji sadržaj određuje Prosudbeno povjerenstvo.

Konzultacijski list prilaže se Zapisniku i izradbi završnog rada.

Članak 10.

Tijekom obrane vodi se zapisnik o završnome radu (u daljnjem tekstu: Zapisnik) kojeg potpisuju predsjednik i svi clanovi Povjerenstva, a kojega se istoga dana dostavlja predsjedniku Prosudbenog odbora.

Sadržaj Zapisnika o obrani završnog rada propisan je Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji.

 

IV. ZAŠTITA PRAVA UČENIKA

Članak 11.

Ako učenik na Obrani koristi elektronska, odnosno druga nedopuštena sredstva, ometa tijek obrane ili obavlja druge nedopuštene radnje, Povjerenstvo ga može opomenuti ili udaljiti s obrane, što se upisuje u Zapisnik.

O slučaju udaljenja s Obrane predsjednik Povjerenstva odmah obavještava predsjednika Prosudbenog odbora.

O udaljenju s obrane Prosudbeni odbor donosi konačno rješenje u roku 24 sata od udaljenja s obrane.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

 

Odredbe ovoga poslovnika na odgovarajući način primjenjivat će se i na radna tijela koja imenuje školsko prosudbeno povjerenstvo i povjerenstvo za obranu završnog rada.

Članak 12.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

Klasa: 003-05/09-01/463

Urbroj: 2113/04-380/1-4-03-09-1

Oroslavje, 28. prosinca 2009.

 

                                  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA        

                                            mr. sc. Branko Čičko, prof.

 

Poslovnik objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 4. siječnja 2010., a stupa na snagu 4. siječnja 2010.

                                                        RAVNATELJICA:

                                                 Natalija Mučnjak, prof.

preskoči na navigaciju